Home 9 Klantenservice 9 Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
Alle voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met De Magic Corner.
Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken mits daarvoor toestemming gegeven is, waartoe alleen de directie van De Magic Corner bevoegd is.

Artikel 2 – Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
Alle overeenkomsten, tussen De Magic Corner en U, komen tot stand nadat deze mondeling of schriftelijk is bevestigd door De Magic Corner. Meestal per E-mail.

Artikel 4 – Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten.

Artikel 5 – Levertijd
Levering geschiedt af bedrijf van De Magic Corner.
Bij een levertijd van meer dan 1 week nemen wij contact met u op over de te verwachte levertijd. U kunt dan afzien van de bestelling.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Indien De Magic Corner aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Enkel wanneer De Magic Corner grove nalatigheid kan worden verweten t.a.v. handelen of nalaten, kan De Magic Corner aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door U.
De Magic Corner is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Magic Corner is uitgegaan van door of namens U verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien De Magic Corner aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Magic Corner beperkt tot maximaal de factuurwaarde (inclusief B.T.W.) van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van De Magic Corner is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
De Magic Corner is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Magic Corner aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Magic Corner toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover U aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
De Magic Corner heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van U ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van De Magic Corner maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen c.q. kan beperken.
De Magic Corner is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 7 – Risico-overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op U over op het moment waarop de artikelen in Uw bezit zijn.

Artikel 8 – Gebreken, klachttermijnen en garanties
Tenzij bij verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald wordt met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat soort en emballage, conform de normale handelsgebruiken geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd.
U dient de gekochte c.q. te leveren artikelen bij aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna, te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient U na te gaan of het geleverde correspondeert met hetgeen is besteld, o.a. te weten;
of de juiste artikelen zijn geleverd;
of de afgeleverde artikelen wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
of de afgeleverde artikelen voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of (indien deze ontbreken) aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient U deze binnen 14 werkdagen na aflevering schriftelijk (E-Mail) te melden aan De Magic Corner.
Niet-zichtbare gebreken dient U binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk (E-Mail) te melden aan De Magic Corner.
De in de handel gebruikelijke of gericht onvermijdbare afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat, soort of emballage kunnen nimmer gereclameerd worden.
U verliest alle rechten en bevoegdheden U ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien U niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en indien U op juiste wijze en binnen de daarvoor bestemde periode heeft gereclameerd doch De Magic Corner niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
Met inachtneming van het hetgeen elders in deze voorwaarden en condities is bepaald, staat De Magic Corner in zowel voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door haar geleverde en gebruikte materiaal en/of geleverde diensten, doch uitsluitend in dier voege dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan U bewijst dat zij binnen de overeengekomen termijn zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door De Magic Corner kosteloos zullen worden hersteld. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zullen door De Magic Corner geleverde goederen, of diensten, waaraan gebreken kleven, kosteloos hersteld, vervangen c.q. opnieuw verricht worden wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen de garantieperiode na aflevering van het goed, voltooien van de verrichte diensten, of, wanneer goederen door De Magic Corner in bedrijf dienen te worden gesteld, na bedrijfsvaardige opstelling daarvan.
De garantieverplichting van De Magic Corner vervalt indien U zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten, of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of anders dan door De Magic Corner op, naar haar oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden, of indien De Magic Corner tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een door U voorgeschreven keuze van materiaal en/of werkwijze, of indien door anderen dan De Magic Corner of diens personeel werkzaamheden zijn verricht, of indien de gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door U ter beschikking zijn gesteld.
Indien De Magic Corner ter voldoening aan haar garantieverplichting nieuwe onderdelen of diensten levert, zullen op deze onderdelen of diensten alle bepalingen van deze voorwaarden en condities van toepassing zijn.
Verder dan tot gratis levering van het nieuwe onderdeel ter vervanging van het defecte, gaat deze garantie jegens U niet. Eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, zoals bijvoorbeeld invoerrechten en omzetbelasting, dienen steeds door U te worden betaald. Arbeidsloon en eventuele reis- en verblijfkosten met betrekking tot reparatie zijn te allen tijde voor rekening van U.
Op reparaties wordt 3 maanden garantie verstrekt.
Niet-nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming door U van een van zijn verplichtingen ontheft De Magic Corner van haar verplichtingen, bedoeld in dit artikel, alsmede van alle andere verplichtingen. Voldoening aan haar garantieverplichting door De Magic Corner geldt als enige en algehele schadevergoeding. U bent tot een andere vordering dan tot schadevergoeding, welke ook, waaronder een vordering tot ontbinding der overeenkomst, niet gerechtigd.
Garantie op nieuwe artikelen is 1 jaar na aankoop. Dit eventueel langer als er fabrieksgarantie op het artikel zit. Deze staat vermeld op de verpakking.
Garantie op 2e hands artikelen is 1 maand na aankoop.
Gedurende de garantieperiode dient U de originele verpakking te bewaren. Kosten van herverpakking door de fabrikant zijn voor U.
Mocht uw bestelling niet op voorraad zijn dan wordt contact met U gezocht. Het kan zijn dat een artikel voor kortere of langere tijd niet leverbaar is; U kunt ervoor kiezen om te wachten, indien mogelijk, tot Uw artikel weer leverbaar is of voor terugstorting van Uw betaling indien u reeds betaald heeft. Wij zorgen er dan voor dat U binnen 10 dagen het betaalde bedrag weer retour krijgt.

Artikel 9 – Betaling
Bestellingen worden uitsluitend in behandeling genomen op het moment dat de betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
Indien niet anders is overeengekomen, moet betaling plaats hebben op de rekening van De Magic Corner.

Artikel 10 – Retourzendingen
Mocht het bestelde artikel niet aan Uw wensen voldoen dan hebt U het recht binnen 14 kalenderdagen naar De Magic Corner terug sturen in de originele en onbeschadigde verpakking. De verzendkosten voor het terugsturenvan een product komen voor uw eigen rekening evenals het risico voor het verzenden Wij zorgen er dan voor dat U binnen 10 dagen het betaalde bedrag excluslief de retour kosten krijgt.
Stuur nooit ongefrankeerde zendingen.
Bij het terugsturen van een defect artikel wordt het artikel gecontroleerd. Bij niet-constatering van gebreken stuurt De Magic Corner het artikel retour op Uw kosten.
Stuur nooit iets retour zonder eerst, telefonisch of per mail, contact op te nemen met De Magic Corner.
Indien een retourzending niet deugdelijk verpakt is zijn de daar door ontstane extra kosten voor U.

Artikel 11 – Vertrouwelijke informatie
Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de ander partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.
Alle gegevens van U, zoals woon- en e-mailadres, worden alleen intern gebruikt en niet aan anderen ter beschikking gesteld.
Op verzoek kunnen wij Uw gegevens verwijderen uit ons bestand.

Artikel 12 – Adviezen en informatie
Als De Magic Corner een advies of informatie verstrekt dan is deze slechts van algemene aard en vrijblijvend.

Artikel 13 – Wijziging van de voorwaarden
De Magic Corner is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

Artikel 14 – Transport
Op verzending zijn de algemene voorwaarden van de verzender van toepassing.

Artikel 15 – Toepasselijke recht en geschillen
Op elke overeenkomst tussen De Magic Corner en U is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen met De Magic Corner zullen uitsluitend worden berecht door de daartoe bevoegde Nederlandse Rechter.

Artikel 16 – Installatie producten
De Magic Corner is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van verkeerd gebruik van het product en/of onjuiste installatie van het product.